Adatkezelési tájékoztató - Clear '97 Kft
Küldés folyamatban...

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató
Clear ’97 Gyorsétterem Korlátolt Felelősségű Társaság

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2021. május 4.
Utolsó frissítés: 2022. november 15.

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.

1. Bevezetés
A Clear ’97 Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12.); adószám: 11319481-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-103048) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan az ÉRINTETTEK partnereinek, ügyfeleinek, a https://clear97.hu weboldal látogatóinak, érdeklődőknek, állásajánlatra jelentkezőknek, feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
A Clear ’97 Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.
Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett https://clear97.hu weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
● Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
● AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
● Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;

1.1. Az Adatkezelő adatai
Clear ’97 Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12.
Cégjegyzékszám: 18-09-103048
Adószám: 11319481-2-18
E-mail: clear@clear97.hu
Telefon: +36-94-506-126

2. Az Adatvédelem alapfogalmai

2.1. Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.
A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.
Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.
2.4. Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;
2.6. Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. Nyilvánosságra hozatal
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. Adatzárolás
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. Adatmegsemmisítés
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.12. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. Harmadik személy
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.14. EGT-állam
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
2.16. Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.17. Biometrikus adat
Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
2.18. Egészségügyi adat:
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
2.19. Biztonsági esemény
Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására
2.20. Bizalmasság (titkosság)
Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.
2.21. Magánterület közönség számára nyilvános része
Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. Idetartoznak a közterület azon részei is, amelyek valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jutnak a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó, természetes vagy jogi személy birtokába, feltéve, ha:
a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy;
b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.
2.22. Profilalkotás
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
2.23. Sértetlenség
Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.
2.24. Szabályzat
Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.
2.25. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer
Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszerek. Idetartoznak továbbá a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszerek (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszerek, a betörésjelző rendszerek, a távfelügyeleti rendszerek, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszerek, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldások.
2.26. Vendég
Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.
2.27. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása
Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.
2.28. Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Adatvédelmi alapelvek
A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. Az adatkezelés részletes szabályai
Az adatokhoz hozzáférők köre
● az Adatkezelő munkatársai;
● az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
● egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
● egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1. A Weboldal látogatása
Az Adatkezelő https://clear97.hu weboldalának a látogatásakor tárolásra kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja
A weboldal használatakor az Érintett (a https://clear97.hu weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, valamint jelentkezhet a meghirdetett állásokra.

Az adatok kezelése és tárolása az alábbi célok mentén történik:
● a weboldal használhatóságának fejlesztése,
● a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása,
● statisztikák készítése, elemzések és ellenőrzések végrehajtása,
● a megüresedett állások betöltésének megkönnyítése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
Az Érintett (a https://clear97.hu weboldal használója):
● IP-címe: statisztikai cél
● A látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai cél
● A látogatás időtartama: statisztikai cél
● Böngésző típusa: statisztikai cél
● Operációs rendszer típusa: statisztikai cél
● Kapcsolatfelvétel: állás betöltése céljából

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Jogos érdek megnevezése
A szolgáltatás zavartalan, magas színvonalú biztosítása, az üzletmenettel kapcsolatos kockázatok kezelése.

Az adatkezelés időtartama
A statisztikai célok megvalósításához szükséges időtartamig. A látogatáshoz kapcsolódó, azonosításra alkalmas adatokat legkésőbb a látogatás után 8 nappal töröljük.

4.2. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő https://clear97.hu weboldalán elérhető szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak Az Adatkezelő honlapjának a továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.
A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában ismertetjük.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
● Az Érintett (a https://clear97.hu weboldal használója)
○ IP-címe: azonosítás, tanúsítás
○ operációs rendszere: statisztikai felhasználás
○ böngészője: statisztikai felhasználás
● Látogatás időpontja és időtartama: azonosítás, tanúsítás
● Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás, tanúsítás
● Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése
● Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás
● Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).
A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, a ”Rendben” gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált az Érintett.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Visszavonás nélkül az adatokat legkésőbb a látogatás után 1 évvel töröljük. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben.

4.3. Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének fogadása

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra a https://clear97.hu weboldalán.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● A pályázó Érintett személyes adatai:
○ vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
○ keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
○ lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
○ képzettsége: azonosítás
○ végzettsége: azonosítás
○ gyakorlata: azonosítás
○ e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
○ telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
● A pályázatában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges
● Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
A pályázó hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), amelyet bármikor, indoklás nélkül visszavonhat. Az igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e,).
Jogos érdek megnevezése
A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

Az adatkezelés időtartama
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztásáig, azt követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 1 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül töröljük, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.4. E-mailen történő kommunikáció

Az adatkezelés célja
Az Érintettek elektronikus levél útján kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz, valamint álláspályázattal kapcsolatos kommunikációt folytathatnak. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Az Érintett személyes adatai:
○ vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
○ keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
○ lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
○ képzettsége: azonosítás
○ végzettsége: azonosítás
○ gyakorlata: azonosítás
○ e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
○ telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
● A kapcsolatfelvétel témája
● A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.5. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

Az adatkezelés célja
Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
Az Érintett személyes adatai:
● Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
● E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
● Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
A kapcsolatfelvétel témája
A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben.

4.6. Facebook
Az Adatkezelő Facebook oldalán – www.facebook.com/clear97szombathely/; www.facebook.com/clear97sopron/; www.facebook.com/clear97keszthely/ – a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés célja

● Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon
Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

● Információk megosztása, terjesztése
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

Az Adatkezelő a www.facebook.com/clear97szombathely/; www.facebook.com/clear97sopron/; www.facebook.com/clear97keszthely/ közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
● Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
● Érintett küldött üzenete: a kommunikáció megvalósulásához szükséges elem
● Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.)

Az adatkezelés jogalapja
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a www.facebook.com/clear97szombathely/; www.facebook.com/clear97sopron/; www.facebook.com/clear97keszthely/ oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – https://www.facebook.com/legal/terms – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő www.facebook.com/clear97szombathely/; www.facebook.com/clear97sopron/; www.facebook.com/clear97keszthely/ oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az érintettek köre
Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a www.facebook.com/clear97szombathely/; www.facebook.com/clear97sopron/; www.facebook.com/clear97keszthely/ oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig.

4.7. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés
A Clear ’97 Kft. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
● Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
● E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
● Telefonszám: kapcsolattartás
● Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése
● Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
● Aláírás: hitelesítés, azonosítás

Az adatkezelés jogalapja
A szerződéskötést megelőzően az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), azt követően szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben.

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

4.8. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlók könyvébe beírt bejegyzéseket az Adatkezelő haladéktalanul archiválja, és a továbbiakban csak a Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Önkormányzat részére teszi elérhetővé.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
● E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
● Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
● Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
● A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
● A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
● A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
● Panasz tartalma: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,).
A vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli.

4.9. Jegyzőkönyv felvétele hiba kapcsán

Az adatkezelés célja
Az Érintettnek (Vevő) ezen személyes adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a kifogását tartalmazó jegyzőkönyv kitöltésre kerüljön, és az Adatkezelő az esetleges hibát ki tudja javítani.

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
● Az Érintett személyes adatai:
○ Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
○ E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
○ Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
○ Aláírás: azonosítás
● Céges adatok
○ Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
○ A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
○ A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
○ A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
○ Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
● Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges
● A meghibásodás körülményei, szerződés teljesítése
● A jegyzőkönyv aláírásának dátuma: azonosítás

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

4.10. Értékeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Érintettnek lehetősége van értékelést adnia a szolgáltatással kapcsolatban. Az értékelést anonim módon, tehát csak az értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
● Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
● E-mail cím: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
● Értékelés dátuma: azonosítás, statisztikai cél
● Értékelés: elégedettség mérés, statisztikai cél

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben.

4.11. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által üzemeltetett telephely(ek) területén, illetve az Általa rendezett és felügyelt eseményeken talált tárgyak adminisztrálása, a vélt tulajdonos, illetve a megtaláló értesítése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● A megtaláláshoz kapcsolódó adatok
○ a megtalálás dátuma,
○ a megtalálás helye,
○ a megtaláló neve,
○ a megtaláló elérhetősége,
● A talált tárgy megnevezése, egyéb adatai,
● Annak ténye, hogy sikerült-e elérni a tulajdonost,
● A raktározás pontos helye.
● Átadás esetén:
○ az átvevő aláírása,
● Címre történő továbbítás esetén a:
○ postázás időpontja,
○ postai szolgáltató megjelölése.

Az adatkezelés jogalapja
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a.

Az adatkezelés időtartama
Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek amikor a talált tárgyat átveszi tulajdonosa, vagy legkésőbb a megtalálástól számított 1 év elteltével.

4.12. Rendezvények szervezése, dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által szervezett programok rendezvények lebonyolítása (pl. családi nap, születésnap, stb.) kapcsán a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása érdekében és a résztvevőkkel történő kapcsolattartás érdekében szükséges az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása.
A kezelt adatok köre
● Résztvevő neve: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
● Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
● A rendezvény helyszíne, időpontja

Az adatkezelés jogalapja
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Jogos érdek megnevezése
Az Adatkezelő érdeke, hogy a létesítményeiben, vagy az általa bérelt helyszíneken tartott rendezvényeken azok tartózkodjanak, akik jogosultak a részvételre.

Az adatkezelés időtartama
Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eseményen való regisztráláshoz kötötte, a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél teljesülését követő 30 napig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.13. Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése
Az Adatkezelő által szervezett programok, rendezvények lebonyolítása (pl. családi nap, születésnap, stb.) kapcsán a résztvevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készülhet. Az elkészült felvételeket az Adatkezelő megosztja, szűk körben, vagy akár a különböző digitális felületein. Hozzájárulás hiányában az Érintettről nem készül egyéni ábrázolású fénykép, videófelvétel.

Az adatkezelés célja
A felvételek készítésének a célja a csoport életének (egyedi vagy csoport, pl. tablókép) dokumentálása és a felvételek megosztása a résztvevők, a közösség tagjai számára illetve publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint az Adatkezelő közösségi felületein, marketing céllal.

A kezelt adatok köre
● Résztvevő neve: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
● Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
● Fénykép, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása
● Videófelvétel, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A fényképek, videofelvételek közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.

Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés időtartama
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő ebben az esetben törli az Érintett vonatkozó személyes adatai, illetve a felvételeket. Mindazonáltal a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

4.14. Rendezvénnyel kapcsolatos ajánlatkéréshez, valamint megrendeléshez fűződő adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Érintettnek lehetősége van rendezvény megrendezésére vonatkozó ajánlatot kérnie az Adatkezelőtől és megrendelnie a számára megfelelő tartalmat az Adatkezelőtől.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Vezetéknév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● Keresztnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● Cégnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● Személyes közreműködő neve: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● Telefonszám: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● E-mail cím: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
● Program: szerződés teljesítése
● Étkezési igény: szerződés teljesítése
● Rendezvény időpontja: szerződés teljesítése
● Megjegyzés: szerződés teljesítése
● Létszám: szerződés teljesítése
● Szerződés ellenértéke: szerződés teljesítése
● Egyéb teljesítési feltételek: szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Jogos érdek megnevezése
Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása. Az ajánlatkérés teljesítése az Adatkezelő és az ajánlatkérő közös üzleti érdeke. A levelezésben már az első viszontválasz során megvalósul az Érintett ajánlatkérő tájékoztatása az adatkezelésről. Az elévülési időtartam alatt az esetleges igényérvényesítéshez szükségesek az adatok.

Az adatkezelés időtartama
Amennyiben az ajánlatot az Érintett elfogadja az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Amennyiben az ajánlatot az Érintett nem fogadja el, az Adatkezelő az adatokat jogos érdekből – a partnerek korábbi ajánlatainak megőrzése közvetlen üzleti érdeke – tárolja és
éven belül archiválja.
4.15. Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, telefonhívásos megkeresés
A Clear ’97 Kft. a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a feliratkozók részére promóciós anyagokat, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben leírt módon. Kérés esetén minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet.

A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja
● Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
● Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
● Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
● Születési dátum: azonosítás
● E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
● Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintettek kategóriái:
Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. küldött levélben, illetve elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben.

4.16. Pénzügyi bizonylat, számla kiállítása

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli az Érintettel kapcsolatos bizonylatok, számlák kiállításához.

Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,)

Személyes adatok kategóriái:
A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok.
● Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
● Érintett címe: azonosítás, kapcsolattartás
● Adószám: azonosítás

Tárolás időtartama
Az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni az Érintettel való kapcsolat megszűnését követő 8 évig.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás

Az Adatkezelő egye törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.
5.1. Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Horváth Krisztián e.v.
Cím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.
Telefonszám: +36 70 285 7080
E-mail: hello@vizualmuhely.hu A Clear ’97 Kft Facebook profiljának készítője, üzemeltetője. Adatfeldolgozóként hozzáférhet az Adatkezelővel facebookon kapcsolatba lépő Érintettek személyes adataihoz.
Magyar Telecom Nyrt.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Telefonszám: 1414
Weboldal: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem A Clear ’97 Kft számára szükséges internet szolgáltatások üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő internethasználatának részleteihez.
Magyar Telecom Nyrt.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Telefonszám: 1414
Weboldal: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését végzi el.
Web Hosting Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
Telefonszám: +36 94 514 333
E-mail: info@webhostingkft.hu Feladata az Adatkezelő által kezelt adatállományok tárolásának biztosítása. Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáférhet.
Web Hosting Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
Telefonszám: +36 94 514 333
E-mail: info@webhostingkft.hu A Clear ’97 Kft elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz, levelezéséhez fér hozzá.

5.2. Adattovábbítás
Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Kende. Molnár-Bíró. Katona.
ügyvédi társulás
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 47.
Telefon: +36-1-372-0740
Elérhetőség: www.kmbk.hu : A jogi ügyek intézéséhez szükséges adatokhoz, és az ezek kapcsán kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
Az ügyvéd nem minősül adatfeldolgozónak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni.
OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest, Nádor u.16.
Telefon: +36-1-366-6666
Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem A bankkártyával történő fizetés és feltöltés esetén a szerződés teljesítése érdekében, illetve a chargeback igények kezelése kapcsán személyes adatokat adunk át a kártyaelfogadónak (acquirer).
A kártyaelfogadó az adatokkal önállóan jogosult rendelkezni a bankkártya birtokos által a saját bankjával kötött szerződések rendelkezései szerint. A kártyaelfogadó partnerünk, mint adatkezelő adatkezelésére a saját adatkezelési tájékoztatója és szabályai vonatkoznak.
Eljáró hatóság Az Adatkezelő a rögzített felvételeket a törvényben meghatározott esetekben (pl. bűncselekmény vagy annak gyanúja, stb.) továbbítja az eljáró hatóság (például rendőrség, nemzetbiztonsági hatóság, bíróság, szabálysértési hatóság, ügyészség) részére az adatok szolgáltatásáról készült jegyzőkönyv alapján.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Érintett munkavállalók, partnerek és alvállalkozók által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű kezeléséről:
● gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
● biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen,
● gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van,
● a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről,
● gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
● nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket,
● az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan törléséről,
● gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában,
● megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően érvényesüljenek,
● folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni védekezést.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
7.1. Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
● az adatkezelés céljai;
● az Érintett személyes adatok kategóriái;
● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
● adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
● az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
● valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
● ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
● automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
● az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
● az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
● a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
● a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
● az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
● az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
● már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.
7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
● az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
● az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
7.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
7.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.
7.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
7.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 18 év alatti személyekhez tartozó személyes adatokat. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.
Mindazonáltal az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel, így nem képes ellenőrizni a hozzájáruló személy valódi életkorát, illetve nyilatkozatának valódiságát, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy maga garantálja, hogy életkora alapján jogszerűen kezelhetjük adatait.
Kérjük, haladéktalanul közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba.

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 16 év alatti személyekhez tartozó személyes adatokat. Az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel a hozzájáruló személy jogosultsága, valódi életkora, illetve nyilatkozatának valódiságát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.
Kérjük, haladéktalanul közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

9. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

10. Analitikai szolgáltatások

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.
Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentések készítése és fejlesztése, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
10.1. Google Analytics
A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.

10.2. Facebook remarketing
Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.
10.3. Facebook képpontok
A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

11. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12. címen, elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni azt. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Szombathely, 2021. május 4.

Adatkezelési nyilatkozat letöltése

Create your account

⚠ Az alábbi feladatok mindegyikét kell nálunk végezni, ezért nincs lehetőség pl. csak takarítás vagy pakolás és egyéb konyhai előkészítő, kisegítő feladatokra! ⚠

Feladatok: 

  • ✅ Termékek elkészítése a konyhán (önálló feladat, nem kisegítő)
  • ✅ Vendégek rendeléseinek felvétele és kiszolgálása
  • ✅ Pénztárgép kezelése (pénzkezelés!)
  • ✅ Könnyű fizikai feladatok elvégzése (pl. termékek pakolása)
  • ✅ Étterem tisztán tartása (általános takarítási feladatok)