Adatkezelési tájékoztató Facebook Sopron - Clear '97 Kft
Küldés folyamatban...

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató
Clear ’97 Gyorsétterem Korlátolt Felelősségű Társaság

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2021. április 13.

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket a Facebookon meghirdetett állásajánlattal kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.

1. Bevezetés
A Clear ’97 Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12.); adószám: 11319481-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-103048) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan az állásajánlatra jelentkezők személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
A Clear ’97 Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.
Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett www.clear97.hu/tajekoztato/adatkezelesi_tajekoztato_facebook_0027.pdf weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
● Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
● AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
● Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;

1.1. Az Adatkezelő adatai
Clear ’97 Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12.
Cégjegyzékszám: 18-09-103048
Adószám: 11319481-2-18
E-mail: clear@clear97.hu
Telefon: +36-94-506-126
2. Adatvédelmi alapelvek
A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

3. Az adatkezelés részletes szabályai
Az adatokhoz hozzáférők köre
● az Adatkezelő munkatársai;
● az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
● egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
● egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
3.1. Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének fogadása

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● A pályázó Érintett személyes adatai:
○ vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
○ keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
○ lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
○ képzettsége: azonosítás
○ végzettsége: azonosítás
○ gyakorlata: azonosítás
○ e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
○ telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
● A pályázatában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges
● Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
A pályázó hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), amelyet bármikor, indoklás nélkül visszavonhat. Az igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e,).

Jogos érdek megnevezése
A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

Az adatkezelés időtartama
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 1 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül töröljük, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

3.2. Facebookon történő állásjelentkezés
Az Adatkezelő Facebook oldalán – www.facebook.com/clear97sopron/ – álláshirdetést tesz közzé, ahol az érdeklődőknek, a Facebookon keresztül, közvetlenül van lehetőségük jelentkezni. A Facebook a jelentkezést Messengeren keresztül továbbítja az Adatkezelő részére, aminek következtében Adatkezelő megismeri a jelentkező nyilvános Facebook profilját.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelőnél megüresedett és új állások betöltése. Állásra való jelentkezés fogadása, kapcsolattartás és állásinterjú megszervezése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● A pályázó Érintett személyes adatai:
○ vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
○ keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
○ lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
○ képzettsége: azonosítás
○ végzettsége: azonosítás
○ gyakorlata: azonosítás
○ e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
○ telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
● A pályázatában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges

Az adatkezelés jogalapja
A pályázó hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), amelyet bármikor, indoklás nélkül visszavonhat. Az igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e,).

Jogos érdek megnevezése
A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

Az adatkezelés időtartama
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztásáig, azt követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 1 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül töröljük, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

3.3. Facebook
Az Adatkezelő Facebook oldalán – www.facebook.com/clear97sopron/ – a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés célja

● Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon
Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

● Információk megosztása, terjesztése
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

Az Adatkezelő a FB OLDAL közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
● Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
● Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
● Érintett küldött üzenete: a kommunikáció megvalósulásához szükséges elem
● Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.)

Az adatkezelés jogalapja
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a FB OLDAL oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – https://www.facebook.com/legal/terms – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő FB OLDAL oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az érintettek köre
Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a FB OLDAL oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig.

3.4. E-mailen történő kommunikáció

Az adatkezelés célja
Az Érintettek elektronikus levél útján kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
Az Érintett személyes adatai:
● Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
● E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
● Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
A kapcsolatfelvétel témája
A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig a clear@clear97.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás
Az Adatkezelő egyes törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.
4.1. Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Horváth Krisztián e.v.
Cím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.
Telefonszám: +36 70 2857080
E-mail: hello@vizualmuhely.hu A Clear ’97 Kft Facebook profiljának készítője, üzemeltetője. Adatfeldolgozóként hozzáférhet az Adatkezelővel Facebookon kapcsolatba lépő Érintettek személyes adataihoz.
Magyar Telecom Nyrt.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Telefonszám: 1414
Weboldal: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem A Clear ’97 Kft számára szükséges internet szolgáltatások üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő internethasználatának részleteihez.
Magyar Telecom Nyrt.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Telefonszám: 1414
Weboldal: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését végzi el.
Web Hosting Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
Telefonszám: +36 94 514 333
E-mail: info@webhostingkft.hu Feladata az Adatkezelő által kezelt adatállományok tárolásának biztosítása. Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáférhet.
Web Hosting Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
Telefonszám: +36 94 514 333
E-mail: info@webhostingkft.hu A Clear ’97 Kft elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz, levelezéséhez fér hozzá.

4.2. Adattovábbítás
A Facebookon meghirdetett állásajánlatra való jelentkezés kapcsán Adatkezelő nem továbbít adatot.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik személynek csak az érintett kifejezett hozzájárulása illetve hatóságok vagy más állami szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetén adja ki. Adatkezelő kötelező adatszolgáltatás esetén minden esetben meggyőződik a kötelező adatszolgáltatás jogszerűségéről, és csak ezt követően adja ki az Érintett személyes adatait, amelyről az érintettet tájékoztatja.
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Érintett munkavállalók, partnerek és alvállalkozók által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű kezeléséről:
● gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
● biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen,
● gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van,
● a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről,
● gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
● nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket,
● az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan törléséről,
● gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában,
● megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően érvényesüljenek,
● folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni védekezést.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
6.1. Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
● az adatkezelés céljai;
● az Érintett személyes adatok kategóriái;
● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
● adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
● az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
● valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
● ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
● automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
6.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
● az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
● az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
● a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
● a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
● az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
● az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
● már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

6.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
6.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
● az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
● az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.
6.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
6.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

7. Jogorvoslat
Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton a 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. 1. em. 12., elektronikusan pedig az clear@clear97.hu címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Szombathely, 2021. április 13.

 

Adatkezelési nyilatkozat letöltése

Create your account

⚠ Az alábbi feladatok mindegyikét kell nálunk végezni, ezért nincs lehetőség pl. csak takarítás vagy pakolás és egyéb konyhai előkészítő, kisegítő feladatokra! ⚠

Feladatok: 

  • ✅ Termékek elkészítése a konyhán (önálló feladat, nem kisegítő)
  • ✅ Vendégek rendeléseinek felvétele és kiszolgálása
  • ✅ Pénztárgép kezelése (pénzkezelés!)
  • ✅ Könnyű fizikai feladatok elvégzése (pl. termékek pakolása)
  • ✅ Étterem tisztán tartása (általános takarítási feladatok)